Keila Lasteaiad


Keila Lasteaed Vikerkaar

KEILA LASTEAED VIKERKAAR TUTVUSTUS

Keila Lasteaed Vikerkaar on muinasjutuline loovust arendava kasvukeskkonnaga lasteaed. Keila Lasteaed Vikerkaar toimib kahes majas: Vikerkaare majas (aadressil Põhjatähe 3, Keila) tegutseb 14 rühma ja Sipsiku majas (aadressil Pae 2, Keila) 4 rühma, kus käivad 1,5-7aastased lapsed. Rühmad kannavad muinasjutulisi nimesid. Vikerkaare majas on rühmad Päikesepärlid, Pöial-Liisi, Tähekesed, Metsluiged, Arabella, Pääsupesa, Nublu, Merineitsi, Naksitrallid-Rõõmupallid, Muumid, Tuhkatriinu, Lotte, Kuukiired, Murumunad ja Sipsiku majas rühmad Naksitrallid, Lepatriinu, Krõll, Sipsik ning moodulmajas on rühm Päikeseratas.

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub mänguliste tegevuste kaudu, mille põhisuunad on muinasjutulisus, tervisekasvatus ja keskkonnaõpetus. Lasteaias on liigirikas talveaed toataimede, akvaariumide, väikeste loomade, kalade ja lindudega. Talveaed pakub võimalusi tutvuda eheda loodusega ja jälgida loomade elu.

Õppe- ja kasvatustöö täiendamiseks on lasteaed liitunud projektidega:

  • LUGEMISPESA 28.jaanuaril 2006.a. See on Eesti Lugemisühingu ja Tallinna Ülikooli ühisprojekt, mille eesmärk on toetada laste lugemisoskuse kujunemist ja samuti toetab projektis osalemine lasteaia muinasjutulist õpikeskkonda.;
  • Tervist Edendavad Lasteaiad TEL, 2007.aasta juunis võeti Vikerkaare lasteaed vastu Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku. Projekti eesmärk on õppida hoolitsema oma tervise eest ja propageerida tervislikke eluviise.
  • Kiusamisest vaba lasteaed alates 2012-2013 õa.
  • Rahvusvaheline COMENIUS projekt  2013 - 2015 a.
  • Projekt “Õppetegevuse rikastamine robootikavahenditega õa 2022-2023

Meie lasteaia missioon on koostöös lapse perega toetada lapse arengut, et kujuneksid vajalikud eeldused edukaks toimetulekuks igapäevaelus ja õppimise alusoskused koolis õppimiseks.

MOTO            Igas inimeses on päike!                        

Lasteaia visioon on olla lastevanemate poolt hinnatud ja usaldusväärne lasteaed, kus lastel on mänguks, sportimiseks ja loominguliseks tegevuseks suurepärased võimalused. 

Lasteaia põhiväärtused

SÕBRALIKKUS – lasteaias suhtlevad kõik omavahel sõbralikult, ollakse tähelepanelikud ja abivalmid;

LOOVUS – tegevuste kaudu realiseeritakse loovaid ideid, mis on huvitavad ja fantaasiarikkad;

KOOSTÖÖ – arvestatakse üksteise soovide ja vajadustega, olulised on paindlikkus ja mõistmine;

USALDUS – oleme toeks kolleegidele ja lastevanematele tegeledes ühiselt laste õpetamise ja kasvatamisega.


Keila Lasteaed Vikerkaar eesmärgid

1. Laps omab kooliküpsuse saavutamise ajaks terviklikku ja positiivset minapilti, on motiveeritud ja omab vaimset valmisolekut minna mänguliselt põhitegevuselt üle suunatud ning kõrgemal tasemel õpitegevusele.

2. Lapsel on kujunenud vajalikud eneseteenendamise oskused, esmased töö ja korraharjumused ning mängu-, õpi- ja sotsiaalsed oskused, mida kasutab edukalt koostöös ja vabas tegevuses.

3. Laps tajub ja mõistab ümbritsevas keskkonnas toimuvaid muutusi igapäeva tegevuste kaudu, osaleb neis, käitub eetiliselt ja on algatusvõimeline.

4. Laps omab oskusi vastavalt oma eale olla aktiivne, vastutus-, otsustus-ja valikuvõimeline toetudes üldtunnustatud käitumisnormidele.

5. Laps väärtustab eesti rahvuse kultuuritraditsioone ning teadvustab teistest rahvustest laste kultuuri eripära ja arvestab nendega.     

KUS KÕIKI TEGEVUSI VALGUSTAB PÄIKESEKIIR.

PUHASTAB JA RIKASTAB VIHMASABIN,

ET IKKA JA JÄLLE SÜNNIKS VIKERKAAR,

MILLE IGA LAPS MEILT ELLU KAASA SAAB. 

Põhiväärtusi toetatakse läbi iseenda eeskuju, märgates last, kolleegi ja ümbritsevat keskkonda. Lasteaia maine kujuneb läbi isikliku eeskuju väärtustamise ning esiletoomise, kaasates protsessi lapsevanemaid ja kogukonda.UA-155.561.421-1