Keila Lasteaiad


Keila Lasteaed Vikerkaar kodukord


1. Üldsätted
1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab pedagoogiline nõukogu. Peale seda tutvustatakse kodukorda hoolekogule.
1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.5. Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühadele (01.jaanuar, 24.veebruar, 23. juuni, 24. detsember.) eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.Lasteaed on avatud kell 7.00.- 19.00. Ühe õpetaja süsteemi rühmad on avatud 08.00-18.00 kui ei ole kokku lepitud teisiti. Valverühmad on avatud 07.00-08.00 ja 18.00-19.00. Lasteaeda sisenemiseks ja väljumiseks palume kasutada rühmale määratud välisust. Lasteaia siseruumides on välisjalanõudes liikumine keelatud.

2.2. Rühmad töötavad päevakava ja tegevuskava alusel, mis on koostatud laste ealistest vajadustest lähtuvalt. Rühma päeva- ja tegevuskavaga saab tutvuda rühmas.

2.3. Igapäevaseid õppe- ja kasvatustegevusi planeeritakse rühma õppeaasta tegevuskava ja lasteaia õppekava järgi, mis on igas rühmas olemas. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia õppekava, tegevuskava ja arengukavaga (dokumendid on avalikustatud lasteasutuse veebilehel).

2.4. Lasteasutuse päevakava järgides on vanematel õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal.

2.5. Soovime, et laps tuuakse lasteaeda hiljemalt kell 8.15, siis jõuab laps riietuda ja lasteaiapäeva sisse elada.

2.6. Palume lapsele tulla järgi hiljemalt kell 18.45, et laps jõuaks riietuda ja lasteaiast sulgemisajaks lahkuda.

2.7. Lapse turvalisust silmas pidades annab lapsevanem lapse hommikul isiklikult üle rühma töötajale olenemata lapse vanusest ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Kui lapsevanem tuleb lapsele järele, siis peab ta kindlasti kontakteeruma rühma töötajaga. Rühma töötaja vastutab lapse eest seni, kuni lapsevanem on võtnud lapse ja teatanud rühma töötajale lasteaiast lahkumisest.

2.8. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat. Juhul kui määratud isik on alla 14 aastane, siis teeb lapsevanem eelnevalt selleks kirjaliku avalduse, milles võtab vastutuse lapse ohutuse eest. Avaldus esitatakse rühma õpetajale.

2.9. Rühma meeskond ei anna last kojuminekuks üle alkoholi- ja narkojoobe kahtluse korral. Kui teise vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub, siis teavitab rühma töötaja juhtkonda ning vajadusel politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.10. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.11. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Lapse puudumisest või haigestumisest palun teatada rühmaõpetajale hiljemalt kell 9.00. Lapsevanem saab teate edastada helistades  Vikerkaare maja rühmatelefonidele või lasteaia sekretär-asjaajajale 6220043 Sipsiku majas üldtelefonile 6045050.

2.12. Palun teavitage rühmaõpetajaid oma kontaktandmete muutumisest (telefoninumbrid, e-mail, aadress jms).

2.13. Lapsele lasteaeda järgi tulles, võtab lapsevanem kogu vastutuse lapse eest. Turvalisuse huvides lahkub lapsevanem koos lapsega lasteaia territooriumilt koheselt. Kui lapsel on mäng pooleli, on õigus lapsevanemal lasta lapsel mäng lõpetada 10 minuti jooksul ja lahkuda siis territooriumilt. Laps peab järgima ka vanemaga õues viibimise ajal, õpetajate poolt kehtestatud reegleid.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1 Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldamisel ja lugupidamisel. Lapse arengu eest vastutab lapsevanem. Lasteaed on kodu toetav organisatsioon.

3.2. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.3.  Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Kui lapse tervislik seisund ei võimalda õue minna koos teiste lastega, peab ta jääma koju.

3.4.  Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning tal on õigus teavitada lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja juhtkonda. Lapse haigestumise korral lasteaias korraldab lapsevanem koheselt lapse koju viimise.

3.5. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeet) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.6. Juhul, kui lapsel on allergia, esitab lapsevanem rühmaõpetajale sellekohase arstitõendi ning sellega arvestatakse menüü koostamisel.

3.7. Kui teie laps vajab erihoolt või tähelepanu, teatage sellest kindlasti õpetajatele.

3.8. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.      

3.9. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel  vahetuspesu.

3.10.  Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Rühmatoas on lapsel vajalikud vahetusjalanõud ja mugav riietus. Soovitav on valida sandaletid, mis ei tee põrandatele musti triipe. Vahetusjalanõude kasutamisel on lapsel mugavam, kui ta saab nendega ise hakkama.

3.11.  Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.12. Lasteaeda tuleb laps puhtana ning puhaste ja tervete riietega. Eriti oluline on riiete ja jalanõude kinnituste korrasolek ja ohutus.Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Pikad juuksed palume kinni panna.

3.13. Liikumistundideks on vajalik spordiriietus (T-särk, põlvpüksid). Pikad juuksed palume liikumistundideks kinni panna.

3.14. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.15. Riideid ja jalanõusid on soovitav märgistada, et ära hoida asjade kadumist ja vahetusse minemist.

3.16. Lapsel on rühma garderoobis oma riiete hoidmiseks koht, mida tuleb korras hoida. Palume vanematel vähemalt iga nädala lõpus lapse riided ja muud kapis olevad asjad üle vaadata ning lasteaia jaoks mittevajalik koju viia.

3.17. Ehted (kaelaketid, kõrvarõngad jms), mis on lapsele endale või teistele ohtlikud, on lasteaias laste turvalisuse huvides keelatud.

3.18. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja   vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.19. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues. Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Talvel käivad õues 2-3a lapsed kuni -10 C ja aiarühma lapsed kuni -15 C (Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini). Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel.

3.20.Lapse sünnipäeval pööratakse lasteaias sünnipäevalapsele tähelepanu talle õnnitluskaartide joonistamise, kinkimise või ühislaulmisega. Sünnipäevalaps võib pakkuda mängukaaslastele vastavalt soovile kas puuvilju, komme, küpsiseid, kringlit jms. kokkuleppel rühma personaliga.

3.21. Pidude ja ürituste ajal, mis toimuvad koos lapsevanematega, vastutab lapse eest lapsevanem (väljaarvatud eeskava ajal) ning kannab hoolt, et lapse tegevus peol viibijaid ei segaks.

Peale esinemist ei luba lapsevanem last lasteaia ruumidesse iseseisvalt mängima – turvalisuse huvides on eriti taunitavad jooksmine, üksteise taga ajamine, peitmine jne.

3.22. Uue lapse lasteaeda tulekul on kolme päeva jooksul lapsevanemal võimalus tutvuda koos lapsega lasteaia rühmaga hommikupoolsel ajal 9.30-11.30.

4. Turvalisuse tagamine

4.1.  Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2.  Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori või õppealajuhataja loal ning lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga. Turvalisuse huvides avab ja sulgeb lasteaia väravaid ainult täiskasvanu.

4.3.  Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

4.4.  Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.5.  Vanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.6.  Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.7. Keelatud on parkida auto lasteaia väravate ette ( majandusvärav ja jalgvärav), see takistab juurdepääsu lasteaia territooriumile.

4.7.  Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Õppetööks mittevajalikke esemeid (mobiiltelefone jm tehnilisi vahendeid või varalist väärtust omavaid asju) lasteaeda kaasa ei võeta.

4.8. Lasteaed ei vastuta lasteaia õuealale jäetud vankrite, kelkude, tõukerataste jm esemete eest. Lapsevankrid ja rattad palume jätta selleks ettenähtud kohta, mis asub Vikerkaare majas Selveri ja Espaki poolsel nurgal rattahoidude juures. Sipsiku majas maja ees, rattahoidude juures. Varjualused ja koridorid palume jätta tühjaks.

4.9.Turvalisuse huvides ei ole jalgratastega sõitmine lasteaia õuealal lubatud.

4.10. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.11. Lahkehelid rühma laste vahel lahendatakse õpetaja kaasabil. Lapsevanem ei pöördu teiste laste poole olukordade selgitamiseks.

4.12. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.13. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma või lasteasutuse töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.14. Lastevanemate ja õpetajatevaheline meeldiv koostöö on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda toetab lapse arengut ja loob meeldiva meeleolu terveks päevaks.

4.15. Palun tutvuge teadetega rühma infotahvlil, e-päevikus ELIISIS ja lasteaia kodulehel. Nende kaudu informeerime lapsevanemaid lasteaias toimuvatest sündmustest. Samuti on rühma stendidel tutvumiseks väljapanekud laste käeliste tegevuste töödest (joonistamine, maalimine, meisterdamine, voolimine) ja muudest tegemistest.

4.16. Küsimuste, murede, probleemide ja ettepanekutega pöörduge alati julgelt rühmaõpetaja, direktori või hoolekogu poole. Teiepoolsed ettepanekud lasteaia töökorralduse suhtes on igal ajal teretulnud.

4.17. Lapsevanem on oma käitumisega lapsele eeskujuks.

4.18. Lasteaia territooriumil, sh parklas, on keelatud suitsetada (ka e-sigarette) ning tarvitada alkoholi ning narkootilisi aineid. 

5. Huviringid

  •  Lasteaias toimuvad pealelõunasel ajal tasulised huviringid.
  •  Lasteaia personal (sh. rühmaõpetaja) ei vii ega too lapsi erinevatesse huviringidesse. See toimub vanema ja huviringi esindaja omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt.

6. Pildistamine/filmimine 

  • Toimub lapsevanema nõusolekul.
  • Lapsevanemad ja nendega kaasas olevad isikud võivad (aga mitte juriidilised isikud) lasteasutuse avalikes ruumides (saal, õueala) pildistada ja filmida lasteaia üritusi enda tarbeks ilma luba küsimata.
  • Enda tarbeks tehtud pilte ja videot ei või hiljem ilma pildilt/videolt nähtava inimese nõusolekuta internetti ülesse riputada.
  • Rühmaruumides ja teistes ruumides (sh õppetegevuse jäädvustamine) filmimine ja pildistamine toimub lasteasutuse ja vanemate loal.
  • Lasteasutusel ja lapsevanemal on õigus otsustada, kas pildistamine/filmimine on laste huvidega kooskõlas.

Kodukord on kohustuslik tutvumiseks kõikidele lasteaia töötajatele ja lastevanematele.

Meeldivat koostööd soovides

Vikerkaare lasteaiapere.


UA-155.561.421-1