Keila Lasteaiad


Keila Lasteaed Miki

MIKI lasteaia tunnuslaul ja luuletus

Tutvustus

Keila Lasteaed Miki lasteasutuse tegevus sai alguse juba 1946 a. oktoobris, kui kodanik Kiivele kuuluvas eramajas Metsa tn 6 avati lasteasutus 40 lapsele. Asutuse nimi sel ajal oli KEILA LASTEAED HARJUMAAL. Seega oleme Keila vanima lasteaia edasiviijad. 

Alates 20.novembrist 1948 alustas lasteaed tööd Jaama tn 10 (ka praegune asukoht) ruumides, kus teine korrus oli veel üürnike käes. Lasteaia hoone sai juurdeehituse 1963. aastal, mis võimaldas töötada 5 rühmaga (115 last). Asutus on töötanud erinevatel aegadel erinevate rühmade arvuga 2-5, olenevalt vajadustest ja laste arvu normatiividest. Antud hetkel on asutuse ametlik nimetus: KEILA LASTEAED MIKI (Keila Linnavolikogu määrus nr.21 22.06.1999.a).
Alates 10.06.2019 kolisime uude vastvalminud majja. Pidulik lasteaia avamine toimus 22.08.2019. Keila Lasteaed Miki pidulik maja õnnistamine Keila Miikaeli koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardti poolt toimus 19.12.2019. Lasteaial on suur saal liikumis- ja muusikatundideks, söögisaal, ringiruum, savituba ja avarad rühmaruumid. Kokku on meil 10rühma: Karukellad, Karikakrad, Meelespead, Võililled, Kullerkupud, Sinililled, Pääsusilmad, Kassikäpad, Nurmenukud ja Päevalilled. Laste igapäevast elu rühmas korraldavad kaks õpetajat ja õpetaja abi või üks õpetaja ja kaks assistenti. Vajadusel tegelevad lastega eripedagoog ja logopeed.

Olete oodatud meie külalislahkesse perre!

Põhiväärtused

KODUSUS 

Lasteaia töötajad kasutavad Miki lasteaias olemasolevaid lapsesõbraliku kasvukeskkonna võimalusi (hubane maja, mitmekesiseid liikumisvõimalusi pakkuv territoorium) lapse arengut toetava koduse õhkkonna loomiseks.
Lasteaia töötaja hoolib lapsest, tema vanematest, käitub hoolivalt ning viisakalt.
Laps saab avaldada oma mõtteid, tundeid ja kogemusi kõigile la töötajatele.
Laps tunneb lasteaeda, teab mis teda ees ootab, seetõttu käitub vabalt ja julgelt, ei tunne hirmu.
Lasteaia ja kodu vahelise suhtlemise tulemusena on lasteaias ja kodus nõudmised lapse käitumisele ühesugused.
Laste ühtlustatud päeva ja nädalarütm lasteaias ja kodus annab lapsele kindlustunde ja teadmise, mis teda ees ootab. 

ARMASTUS 

Lasteaia töötaja on lapsi armastav, neile eeskujuks olev õrnust ja hellust jagav täiskasvanu.
Lasteaia töötaja on vastutustundlik iga lapse ja meeskonnaliikme suhtes.
Lasteaia töötaja oskab teisi ära kuulata, vältida konflikte tekitavaid olukordi.
Lasteaia töötaja püüab mõista ja arutada eriarvamusi, et paindlikult lahendada tekkinud probleeme.
Lasteaia töötaja saab hakkama impulsiivsete reaktsioonide ja raskete tunnete kontrolliga.
Lasteaia töötaja valitseb oma käitumist ja tundeid igas olukorras.
Lasteaia töötaja reageerib iga kaasinimese palvele heatahtlikult.
Lasteaia õpetaja loob koostöös perega usalduslikud suhted, mille aluseks on sõbralik käitumine, tahtmine kuulata ja mõista last ja vanemaid. 

LOOVUS 

Lasteaia töötaja pakub lastele võimalusi ise tegevusi algatada ja neile jõukohastele probleemidele või ülesannetele lahendusi otsida.
Lasteaia töötaja tunnustab laste mõtteid, ettepanekuid, ülesannete isikupäraseid lahendusi.
Lasteaia õpetaja innustab last ise mõtlema, järeldusi tegema, ülesandeid lahendama.
Lasteaia töötajad on avatud ja arenemishuvilised.
Lasteaia töötaja rikastab oma tööd uute võtete, vahendite ja metoodikaga.
Lasteaia töötaja lahendab ühisürituse organiseerimisel ettetulevaid probleeme parimal võimalikul viisil lähtuvalt oma vastutusalalt, pakub välja uudseid võimalusi ja lahendusi. 

TURVALISUS 

Lasteaia töötaja lähtub ümbruse kujundamisel laste ohutusest.
Lasteaia õpetaja arvestab rühma sisustamisel laste vanusega.
Laps on pidevalt täiskasvanu järelvalve all.
Lasteaia töötaja märkab abivajavat last ja osutab talle vajalikku tähelepanu ja abi.
Lasteaia töötajad suhtlevad lastega sõbralikult, loovad oma isiksuse kaudu turvalise ja koduse arengukeskkonna.
Lasteaia töötaja lahendab lastevahelise vägivaldsed ilmingud.
Lasteaia töötaja jälgib lasteaia ümbruse ohutust, ohu olemasolu korral teatab sellest vastavale töötajale juhul, kui omal jõul ei saa ohtu kõrvaldada.
Lasteaia töötajad oskavad anda esmaabi ja osalevad vajalikel koolitustel.
Lasteaia töötaja, märgates laste väärkohtlemise tunnuseid, teatab sellest lastekaitsespetsialistile.
Lasteaia õpetaja planeerib tasakaalustatud päevakava.
Lasteaia töötaja vestleb lastevanematega selgitamaks laste tervislikku seisundit (ohud, haigused).

MIKI lasteaia tunnuslaul ja luuletus

Keila Lasteaed Miki kroonika 


UA-155.561.421-1