Keila Lasteaiad


Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogu


Hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastaks

Lapsevanemate esindajad:

Vikerkaare maja

 

 

Eron Adoberg

Sinilind rühm

 

Kristjan Park

Pöial-Liisi rühm

 

Ljudmilla Kirpitšnikova

Pipi rühm

 

Mari Lepik

Metsluiged rühm

 

Silvia Laiv Mumma

Arabella rühm

 

Kristo Künnapas

Pääsupesa rühm

 

Nele Lepikson

Nublu rühm

 

Karin Gross

Merineitsi rühm            

 

Kätriin Tamm

Naksitrallid-Rõõmupallid rühm

 

Marju Rajaste

Mummi rühm

 

Klaudia Suuressaar

Tuhkatriinu rühm

 

Kaari Aolaid

Lotte rühm

 

Elisa Zirul

Poku rühm

 

Egle Kelder

Murumunad rühm

 

Sipsiku maja

 

 

Sandra Tali

Sipsik rühm

 

Triin Nolo

Naksitrallid rühm

 

Eeva-Liis Niit

Krõll rühm

 

Madis Sarapuu

Lepatriinu rühm

Õpetajate esindajad:

Diana Nigu

Vikerkaare maja

 

Monika Kalmus

Sipsiku maja

Keila linna esindaja:

Elmet Puhm

 Lähtuvalt KLS § 24 on lasteaia  hoolekogu ülesanded järgnevad:

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.


UA-155.561.421-1