Keila Lasteaiad


Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogu


Hoolekogu koosseis 2022/2023. õppeaastaks

Lapsevanemate esindajad:

Vikerkaare maja

 

 

Mari Reier

Päikesepärlid

 

Kristjan Park

Pöial-Liisi rühm

 

Birgit Tamme

Tähekesed

 

Helen Kaljuste

Metsluiged rühm

 

Silvia Laiv Mumma

Arabella rühm

 

Kristo Künnapas

Pääsupesa rühm

 

Eleri Välli

Nublu rühm

 

Maia Prunt

Merineitsi rühm            

 

Tiiu Kuura

Naksitrallid-Rõõmupallid rühm

 

Riina Makarova

Mummi rühm

 

Anu Holst

Tuhkatriinu rühm

 

Piret Saft

Lotte rühm

 

Triin Pukk

Kuukiired rühm

 

Viktoria Nigul

Murumunad rühm

 

Sipsiku maja

 

 

Sandra Tali

Sipsik rühm

 

Eron Adoberg

Krõll rühm

 

Anastasia Mitrofanova

Lepatriinu rühm

 

Helena Vaha

Päikeseratas rühm

Õpetajate esindajad:

Diana Nigu

Vikerkaare maja

 

Tiiu Langeproon

Sipsiku maja

Keila linna esindaja:

Maris Mäger

 Lähtuvalt KLS § 24 on lasteaia  hoolekogu ülesanded järgnevad:

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.


UA-155.561.421-1