Keila LasteaiadKeila Lasteaed Vikerkaar õppe- ja kasvatustegevust kavandatakse läbi väärtuskasvatuse, keskkonnaõpetuse, tervisedenduse, õuesõppe, avatusõppe, ettevõtlikkusõppe, meediakasvatuse, digivõimaluste ja mängupõhise metoodika.
Õppetegevuse planeerimisel tuginevad õpetajad mitmekülgsele Aastaringi teemade kavale ja lasteaia õppekavale. Teemade valik ja ajaline kestvus on paindlik, varieerudes kuu lõikes. Kuu teemade valikul on lähtutud aastaaegadest, rahvakalendri tähtpäevadest, tervisedendusest, samuti erinevate töögruppide poolt korraldatavatest ning lasteaias välja kujunenud traditsioonilistest üritustest. Teemasid täiendatakse enne järgnevat õppeaastat vastavalt vajadustele. Lapse arengut toetavate ja lapsest lähtuvate mänguliste õppetegevuste märksõnadeks on sõbralikkus, hoolimine ja märkamine.
Rühmades kasutatakse erinevaid lapsest lähtuvaid metoodikaid: Persona Dolls, Hea Algus, Sammsammult, Kiusamisest vaba lasteaed, projektõpe, vaikuseminutid jt.
Lapse arengu jälgimine ja lapsevanemale tagasiside andmine on süsteemne ja toimib põhiliselt läbi e-päevikusüsteemi Eliis kaudu. 

Keila Lasteaed Vikerkaar 2023/2024. õa eesmärgid 
Õppeaasta teema:  Reaalselt teatraalselt!
TEL-i moto: Liikumisrõõm ühendab!
Lugemispesa juhtlause: Eesti keele mitu palet!
Looduse sõbrad juhtlause: Loodus on avatud raamat - õpetagem lapsi seda lugema!

Õppekasvatustöö eesmärgid:   

1. Täiskasvanuna oleme KÕIGES eeskujuks lastele ja teistele täiskasvanutele, ka lapsed aktiivsete tegutsejatena on eeskujuks teineteisele. Eeskuju on kõige toimivam viis inimeste harjumuste kujunemisel ja käitumise mõjutamisel! Ühiste eesmärkide saavutamiseks töötame koos, mõistes ja arvestades eri osapoolte huve.

2. Veetes aktiivselt aega - toetame ja hoiame lastes elukestva liikumisrõõmu kujunemist!

3. Laps liigub looduses ringi avatud meeltega.

4. Liisklugemine ja folkloor lastekirjanduses - laps tutvub eesti keele murretega, pärimusluulega (liisklugemise) ning kirjanduspaladega.

Lasteaia PÄEVAKAVA
UA-155.561.421-1