Keila LasteaiadKeila Lasteaed Vikerkaar õppe- ja kasvatustegevust kavandatakse läbi väärtuskasvatuse, keskkonnaõpetuse, tervisedenduse, õuesõppe, avatusõppe, ettevõtlikkusõppe, meediakasvatuse, digivõimaluste ja mängupõhise metoodika.
Õppetegevuse planeerimisel tuginevad õpetajad mitmekülgsele Aastaringi teemade kavale ja lasteaia õppekavale. Teemade valik ja ajaline kestvus on paindlik, varieerudes kuu lõikes. Kuu teemade valikul on lähtutud aastaaegadest, rahvakalendri tähtpäevadest, tervisedendusest, samuti erinevate töögruppide poolt korraldatavatest ning lasteaias välja kujunenud traditsioonilistest üritustest. Teemasid täiendatakse enne järgnevat õppeaastat vastavalt vajadustele. Lapse arengut toetavate ja lapsest lähtuvate mänguliste õppetegevuste märksõnadeks on sõbralikkus, hoolimine ja märkamine.
Rühmades kasutatakse erinevaid lapsest lähtuvaid metoodikaid: Persona Dolls, Hea Algus, Sammsammult, Kiusamisest vaba lasteaed, projektõpe, vaikuseminutid jt.
Lapse arengu jälgimine ja lapsevanemale tagasiside andmine on süsteemne ja toimib põhiliselt läbi e-päevikusüsteemi Eliis kaudu. 

Keila Lasteaed Vikerkaar 2022/2023. õa eesmärgid 
Õppeaasta teema:  Õhinaga õues, tuhinaga toas!
TEL-i moto: Laps, kui lastaias käib nägu rõõmsalt naeru täis! 
Lugemispesa juhtlause: Heast kuulajast kasvab hea jutustaja!
Loodusesõprade juhtlause: Hoogsalt loodusega koos uurin, avastan ja loon!

Õppekasvatustöö eesmärgid:   

1.  Hoides ja hoolides!
Hoomame loodust ja meid ümbritsevat, lähtume lapsest ning märkame ja toetame koostöös rühma personali, pere ja tugispetsialistidega lapse eripärasid.

2.  
Aita mind mul ise teha! (J.Käis)
Laps tahab ja suudab isetegemise teel jõuda lahendusteni. Laps omandab isetegemise ja loovmängu oskused läbi stimuleeriva keskkonna ja läbi kaaslastega koosmängimise nii, et säilib iseseisvus, algatusvõime ja valikuvabadus. (nt Puutöö keskus, Looduse sõbrad … )

3. 
Märkame/kogeme nii vaikuse lummust kui meeskonnaväge! 
Laps õpib/omandab tõhusad tehnikad, et tulla välja hajevil mõtetest, segavatest emotsioonidest või pinges olekust. Samal ajal kasvab oskus keskenduda ja enda sees toimuvaga paremini toime tulla. (Vaikuseminutid)

4.  
Meeskonnatöö toimib igal tasandil, hoides sõbralikku ja positiivset, toetavat ja viisakat joont. Sõnades ja tegudes on kooskõla. Täiskasvanud on lastele eeskujuks.
UA-155.561.421-1