Keila LasteaiadKeila Lasteaed Vikerkaar õppe- ja kasvatustegevust kavandatakse läbi väärtuskasvatuse, keskkonnaõpetuse, tervisedenduse, õuesõppe, avatusõppe, ettevõtlikkusõppe, meediakasvatuse, digivõimaluste ja mängupõhise metoodika.
Õppetegevuse planeerimisel tuginevad õpetajad mitmekülgsele Aastaringi teemade kavale ja lasteaia õppekavale. Teemade valik ja ajaline kestvus on paindlik, varieerudes kuu lõikes. Kuu teemade valikul on lähtutud aastaaegadest, rahvakalendri tähtpäevadest, tervisedendusest, samuti erinevate töögruppide poolt korraldatavatest ning lasteaias välja kujunenud traditsioonilistest üritustest. Teemasid täiendatakse enne järgnevat õppeaastat vastavalt vajadustele. Lapse arengut toetavate ja lapsest lähtuvate mänguliste õppetegevuste märksõnadeks on sõbralikkus, hoolimine ja märkamine.
Rühmades kasutatakse erinevaid lapsest lähtuvaid metoodikaid: Persona Dolls, Hea Algus, Sammsammult, Kiusamisest vaba lasteaed, projektõpe, vaikuseminutid jt.
Lapse arengu jälgimine ja lapsevanemale tagasiside andmine on süsteemne ja toimib põhiliselt läbi e-päevikusüsteemi Eliis kaudu.

 

Keila Lasteaed Vikerkaar 2020/2021. õa eesmärgid 

Õppeaasta teema: Õues uurin, avastan ja märkan, suur huvi minus tärkab!
Läbi jutu kasvab maailm minus ruttu! 

TEL-i moto: Terve laps on rõõmus laps.
Lugemispesa moto: Raamatulaps kasvab koos raamatuga


Õppekasvatustöö eesmärgid: 

 

  1. Laps tunneb huvi teda ümbritseva looduse vastu, loob läbi avastamise seoseid ja tunneb rõõmu õues õppimisest.
  2. Raamatuid lugedes, pilte vaadeldes, lugusid jutustades vallandub/avaldub lapse loovus ja fantaasiamaailm, rikastub kõne ning kasvab enesekindlus/eneseteadlikkus.
  3. Toetudes põhiväärtustele ja traditsioonidele seilame julgelt nii toas kui õues innovaatilistes digimaailma võimalustes.
UA-155.561.421-1