Keila LasteaiadKeila Lasteaed Vikerkaar õppe- ja kasvatustegevust kavandatakse läbi väärtuskasvatuse, keskkonnaõpetuse, tervisedenduse, õuesõppe, avatusõppe, ettevõtlikkusõppe, meediakasvatuse, digivõimaluste ja mängupõhise metoodika.
Õppetegevuse planeerimisel tuginevad õpetajad mitmekülgsele Aastaringi teemade kavale ja lasteaia õppekavale. Teemade valik ja ajaline kestvus on paindlik, varieerudes kuu lõikes. Kuu teemade valikul on lähtutud aastaaegadest, rahvakalendri tähtpäevadest, tervisedendusest, samuti erinevate töögruppide poolt korraldatavatest ning lasteaias välja kujunenud traditsioonilistest üritustest. Teemasid täiendatakse enne järgnevat õppeaastat vastavalt vajadustele. Lapse arengut toetavate ja lapsest lähtuvate mänguliste õppetegevuste märksõnadeks on sõbralikkus, hoolimine ja märkamine.
Rühmades kasutatakse erinevaid lapsest lähtuvaid metoodikaid: Persona Dolls, Hea Algus, Sammsammult, Kiusamisest vaba lasteaed, projektõpe, vaikuseminutid jt.
Lapse arengu jälgimine ja lapsevanemale tagasiside andmine on süsteemne ja toimib põhiliselt läbi e-päevikusüsteemi Eliis kaudu. 

Keila Lasteaed Vikerkaar 2021/2022. õa eesmärgid 
Õppeaasta teema:  Külvamise võlutrikk!
TEL-i moto: Parim liikumisrõõm on jagatud rõõm.

Õppekasvatustöö eesmärgid:   

1. Vaikuse lummus - laps õpib/omandab tõhusad tehnikad, et tulla välja hajevil mõtetest, segavatest emotsioonidest või pinges olekust. Samal ajal kasvab oskus keskenduda ja enda sees toimuvaga paremini toime tulla. Laps õpib mitte ainult kuulama, vaid ka kuulma ning mitte ainult vaatama, vaid ka nägema/märkama meid ümbritsevat keskkonda. (Vaikuseminutid)

2. Õuesõppe ja isetegemise ilu - õuesõppe kaudu saavad lapsed kogemusi,
isetegemis- ja loomisrõõmu, laps omandab uusi teadmisi läbi praktiliste õuesõppetegevuste vähemalt korra nädalas ja õpib ühe uue õuemängu iga kuu (külvamise kastid, puutöö keskus, mudaköögid,  liikumistegevused õues, õppekäigud parkidesse jne.) 

3. Sõna ja Lahkuse ime – rühmas ennetatakse ja arendatakse laste kollektiivis kiusamist ennetavat käitumiskultuuri läbi kaunilt kõlava eesti keele – jutustades, vesteldes, arutledes jne. Lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda. (Kiusamisest vaba! Lugemispesad)

4. Digi- ja pärismaailma tasakaalustav võluaken – laps avastab digimaailma mängude ja keeleõppe kaudu. Lapsed kasutavad õppetegevustes tehnoloogilisi- ja robootikavahendeid, osalevad aktiivselt keeleõppe tegevustes ja tunnevad huvi innovaatilisest õppimisest. Eesti keelest erineva emakeelega lastel on paranenud eesti keeleoskus ja lapsed suhtlevad julgemalt oma eakaaslaste kui ka täiskasvanutega.  

5. Meeskonnatöö vägi – meeskonnatöö toimimine igal tasandil, hoides sõbralikku ja positiivset, toetavat ja viisakat joont. Sõnade ja tegude kooskõla. Täiskasvanud on lastele eeskujuks.
UA-155.561.421-1